Roztwór Saletrzano – Mocznikowy (RSM)

Charakterystyka produktu:
Roztwór saletrzano – mocznikowy ( RSM) otrzymywany jest przez zmieszanie w stosunku molowym 1:1 roztworów – saletry amonowej i mocznika. Jest nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej. Zawiera inhibitor korozji. Bez dodatków antykorozyjnych powoduje korozję stali zwykłej, metali nieżelaznych i ich stopów. Agresywność RSM zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia azotu, ze wzrostem pH i spadkiem temperatury. Dezaktywowany zimny roztwór RSM w 293K (20°C) wykazuje niską korozyjność.

W zależności od zawartości azotu (N) ogólnego rozróżnia się trzy rodzaje roztworów:

* 28% N
* 30% N
* 32% N

Poniżej przedstawiono niektóre właściwości fizykochemiczne w zależności od stężenia azotu w RSM:

 

Rodzaj 28% N 30% N 32% N
Gęstość właściwa w 293K (20°C) 1,28 kg/dm3 1,30 kg/dm3 1,32 kg/dm3
Temperatura krystalizacji 256 K (-17°C) 264 K (-9°C) 273 K (0°C)

 

Parametry jakościowe:
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) jest produktem wysokiej jakości. Produkt posiada certyfikat (nr Q/13/20003/07/PC) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości Q.

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów RSM podaje poniższa tabela:

 

Rodzaj RSM 28 RSM30 RSM 32
Zawartość azotu całkowitego 28 % 30 % 32 %
Zawartość sumy azotu amonowego i azotanowego 14 % 15 % 16 %
Zawartość azotu amidowego dopełnienie dopełnienie dopełnienie
Gęstość w temperaturze 20°C 1,28±0,01 kg/dm3 1,30±0,01 kg/dm3 1,32±0,01 kg/dm3
pH roztworu  w granicach 7 ± 0,5 7 ± 0,5 7 ± 0,5
pH roztworu  w granicach 0,5 % 0,5 % 0,5 %

 

Pakowanie:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy pakować do:

* cystern lub autocystern stalowych,
* pojemników z tworzyw sztucznych,
* innych opakowań po uzgodnieniu z odbiorcą.

Transport:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. W trakcie transportu, produkt należy chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji. RSM nie podlega przepisom RID/ADR/IMIDG.

Zastosowanie:
Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Warunki przechowywania:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki, pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest nawóz powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. emalii, stali kwasoodpornej, odpowiednio zabezpieczonej stali zwykłej lub tworzyw sztucznych ( polietylenu, polipropylenu, PCV). Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Odparowującą wodę należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Środki ostrożności:
W normalnych warunkach składowania i manipulacji preparat stabilny, składniki jego nie są lotne. Powstające w wyniku odparowania wody krystaliczne narosty w połączeniu z materiałami organicznymi mogą stwarzać zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Należy unikać rozlewania nawozu na materiały łatwopalne, np. słomę, siano (nie dotyczy oprysku ściernisk), wełnę drzewną, smary itp.

Podstawowe informacje o zasadach stosowania

Zainteresowanie producentów rolnych roztworem saletrzano-mocznikowym – a zarazem jego zużycie, stopniowo się zwiększa mimo niesprzyjających dla rolnictwa uwarunkowań ekonomicznych. Zwracana przez producentów rolnych uwaga na tę formę nawozu nie jest całkowicie przypadkowa. Wiadomo bowiem, że w porównaniu do granulowanych form nawozów azotowych, produkcja roztworu saletrzano-mocznikowego jest znacznie mniej energochłonna. W związku z tym proponowana przez producenta RSM cena jednostki składnika użytecznego zawartego w tym nawozie może być niższa, co znajduje jednoznaczne potwierdzenie w ofercie handlowej Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna.

Wzrost zainteresowania płynnym nawożeniem roślin roztworem saletrzano-mocznikowym RSM jest też rezultatem znacznego postępu techniki rolniczej, zwłaszcza w dziedzinie efektywnego stosowania ciekłych agrochemikaliów. Obecnie występują również nieporównywalnie lepsze możliwości dostępu do odpowiednio przystosowanego sprzętu technicznego jaki jest wymagany we wszystkich operacjach technologicznych związanych z transportem, magazynowaniem, przeładunkami i stosowaniem roztworu saletrzano-mocznikowego w rolnictwie.

Eksperymentalnie potwierdzone zostały także zalety roztworu saletrzano-mocznikowego, do których należy zaliczyć jego autentyczną uniwersalność, a przede wszystkim niezwykle szybkie i skuteczne działanie nawozowe, zwłaszcza w warunkach niedoboru wilgoci w glebie.

Ważną i wartą podkreślenia zaletę eksploatacyjną RSM stanowi możliwość pełnej mechanizacji wszystkich operacji transportowych, przeładunkowych i magazynowych w obrębie gospodarstwa rolnego. Zaoszczędzane zasoby pracy, zwłaszcza siły roboczej, mogą być tym sposobem przeznaczane do innych zadań.

O wielu innych – nie wymienionych korzyściach nawożenia roślin roztworem saletrzano-mocznikowym należy się oczywiście samemu przekonać stosując ten nawóz we własnym przedsiębiorstwie.

Materiały informacyjne o roztworze saletrzano-mocznikowym RSM zawierają ogólną charakterystykę niektórych jego cech i własności użytkowych oraz ważniejszych zastosowań rolniczych – z czym na wstępie warto się zapoznać.

Przechowywanie RSM
krystalizacja i wpływ zamarzania na zbiorniki i właściwości fizykochemiczne nawozu

Temperatura krystalizacji roztworu saletrzano – mocznikowego RSM zależy od zawartości azotu całkowitego i wynosi:

* dla RSM 32 % N – 0° C
* dla RSM 30 % N – (-9)° C
* dla RSM 28 % N – (-17)° C

Podczas krystalizacji RSM nie zwiększa swojej objętości, nie zachodzi więc obawa zniszczenia zbiornika magazynowego. Przy wzroście temperatury otoczenia powyżej temperatury krystalizacji, nawóz nabywa ponownie konsystencję czystego roztworu bez ujemnego wpływu na jakość. Nie jest wskazane jednak dopuszczenie do krystalizacji RSM w zbiornikach magazynowych, ponieważ w polskich warunkach atmosferycznych proces topnienia może przebiegać powoli (chłodna wiosna z ujemnymi temperaturami w nocy).

Skrystalizowany RSM na wiosnę trzeba mieszać, gdyż kryształy nawozu osadzają się na spodzie zbiornika. Proces mieszania najlepiej przeprowadzić przy zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej. Gdy ewentualnie utworzy się skorupa na dole zbiornika, to należy zbiornik ogrzać w celu jej rozpuszczenia, a następnie nawóz w zbiorniku wymieszać.

W celu uniknięcia tego typu kłopotów ZAP S.A. proponują na okres zimowy dostawę RSM o stężeniu azotu całkowitego 28% lub 30 %. Podczas magazynowania RSM w okresie zimowym należy pamiętać o opróżnieniu z nawozu pomp i rurociągów przesyłowych. W przeciwnym przypadku może dojść do zniszczenia pompy podczas jej uruchamiania w sytuacji zakrystalizowania nawozu. RSM działa umiarkowanie korozyjnie na stal zwykłą. Zbiorniki napełnione nawozem ulegają w mniejszym stopniu korozji niż zbiorniki opróżnione z RSM. Korozyjność nawozu wzrasta wraz ze zmniejszeniem stężenia azotu całkowitego. Przy pierwszym napełnieniu zbiornika poleca się dozowanie do roztworu podwójnej dawki inhibitora korozji (na życzenie klienta).

Rozcieńczanie RSM – zasady i proporcje
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w celu zmniejszenia kosztów transportu i przeładunku u odbiorców dostarczają RSM głównie o stężeniu azotu całkowitego na poziomie 32 %. Nawóz RSM zgodnie ze standardami europejskimi oraz wymogami techniczno-eksploatacyjnymi w rolnictwie powinien być stosowany w formie zawierającej 28 % azotu i o gęstości 1,28 kg/dm3. Skoncentrowany nawóz saletrzano-mocznikowy RSM 32% lub 30% przy rozcieńczaniu należy zawsze dodawać do wody a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia też dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

Metody otrzymywania RSM 28% N z roztworów nawozu bardziej skoncentrowanych:

Ilość wody ( Lw ) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM 32%N i 30%N do zawartości 28%N , a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

* Lw = RSM 32%N ( w litrach) x 0,189
* Lw = RSM 30%N ( w litrach) x 0,093

Ilość wody ( Kw ) w kilogramach potrzebną do rozcieńczenia RSM 32%N i 30%N do zawartości 28%N , a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

* Kw = RSM 32%N ( w kg) x 0,143
* Kw = RSM 30%N ( w kg) x 0,071

Zasady obliczania ilości azotu zawartego w RSM 28% , 30% i 32% N

* 100kg RSM 28% N odpowiada 78 litrom cieczy zawierającej 28 kg azotu.
* 100 litrów cieczy zawiera 35,8 kg azotu, co odpowiada 128 kg RSM 28% N.

* 100kg RSM 30% N odpowiada 77 litrom cieczy zawierającej 30 kg azotu.
* 100 litrów cieczy zawiera 39 kg azotu, co odpowiada 130 kg RSM 30% N.

* 100kg RSM 32% N odpowiada 76 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
* 100 litrów cieczy zawiera 42 kg azotu, co odpowiada 132 kg RSM 32% N.

Metody wyliczania czystego składnika (kg N) w RSM w kg lub litrach w zależności od stężenia:

* N (kg) = RSM 28% N w kg x 0,28 N (kg) = RSM 28% N w litrach x 0,35,
* N (kg) = RSM 30% N w kg x 0,30 N (kg) = RSM 30% N w litrach x 0,390,
* N (kg) = RSM 32% N w kg x 0,32 N (kg) = RSM 32% N w litrach x 0,420.

Metody wyliczania ilości nawozu RSM w poszczególnych stężeniach odpowiadających konkretnym dawkom czystego składnika N w kg :

* N (kg) x 3,57 = RSM 28% N w kg N (kg) x 2,79 = RSM 28% N w litrach
* N (kg) x 3,34 = RSM 30% N w kg N (kg) x 2,57 = RSM 30% N w litrach
* N (kg) x 3,14 = RSM 32% N w kg N (kg) x 2,38 = RSM 32% N w litrach

Technika rozładunku cystern kolejowych
Należy stosować ogólne zasady rozładunku zbiorników (cystern). Przed rozpoczęciem rozładunku nawozu z cysterny należy bezwzględnie otworzyć górny właz nalewowy. Cysterny, jakimi dysponują ZAP S.A., wyposażone są w dolne króćce wylotowe z zaworami. Końcówki króćców są nagwintowane, co umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzeń przeładunkowych. Do przepompowywania roztworu z cysterny do zbiornika zaleca się używać pomp wirowych, bezdławikowych z napędem elektrycznym, benzynowych albo z wału traktora. Nie powinno się używać pomp z dławikami z materiałów palnych. Jeżeli ma to miejsce, nie należy dopuścić do pracy pompy przy zamkniętych zaworach, aby uniknąć przegrzania dławików.

RSM jest substancją niepalną. Jednak powstające przy przegrzaniu narosty krystaliczne mogą ulegać gwałtownemu rozkładowi i w zetknięciu z palnym materiałem dławika spowodować samozapłon. Z tych względów krystaliczne pozostałości nawozu na maszynach i urządzeniach należy każdorazowo przed przystąpieniem do prac spawalniczych dokładnie spłukać. Należy również uważać, aby w czasie transportu i prac przeładunkowych nie dochodziło do zetknięcia roztworu ze słomą, sianem, smarami olejami itp. Ze względu na korozyjne działanie roztworu w urządzeniach przeładunkowych nie należy stosować części z miedzi, mosiądzu i cynku.

Zasady bezpiecznego stosowania RSM
Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM nie jest toksyczny, podobnie jak jego produkty wyjściowe – saletra amonowa i mocznik. Podczas jego stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Chronić przed przedostaniem się nawozu do zbiorników wodnych i kanałów. Szersze informacje na temat bezpieczeństwa przy pracach związanych z eksploatacją RSM oraz technik i zasad stosowania RSM można znaleźć w publikacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. pt. „Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM – podstawowe informacje o zasadach stosowania”.

Zasady nawożenia azotem warzyw w uprawie polowej

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się ze stosunkowo ich wysoką ceną. Zbyt wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niewspółmiernie niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK).

W Polsce od 1993 roku nawożenie wzrasta w tempie około 5% rocznie, ale ilości stosowanych obecnie nawozów (ok. 87 kg NPK/ha) są jeszcze dalekie od poziomu pozwalającego wydatnie zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa i ogrodnictwa. Dlatego w najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się znaczne zwiększenie dawek wnoszonych nawozów mineralnych. Zgodnie z prognozami – w stosunku do stanu obecnego – dawka wprowadzanego azotu powinna wzrosnąć w tym okresie aż o około 90%, potasu o 50%, a fosforu o 30%.

Wzrost poziomu nawożenia z jednej strony przyniesie niewątpliwie wymierne korzyści związane z uzyskiwaniem wyższych plonów roślin o wysokich parametrach jakościowych, z drugiej zaś – wpłynie także znacząco na zwiększenie kosztów nawożenia. Producenci rolni będą poszukiwali zatem nawozów relatywnie tanich, charakteryzujących się jednocześnie wysoką efektywnością jednostkową. Takim nawozem niewątpliwie jest oferowany przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. płynny nawóz azotowy o nazwie roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM).

Produkcję RSM Zakłady Azotowe w Puławach – wychodząc naprzeciw trendom światowym – rozpoczęły już w 1990 roku. W początkowym okresie niemal cała wyprodukowana ilość tego nawozu przeznaczana była na rynki zagraniczne. Obecnie polscy rolnicy doceniają coraz bardziej wielostronne korzyści ekonomiczne i agrochemiczne występujące przy jego stosowaniu. Na wzrost zużycia RSM w kraju wywiera niewątpliwie wpływ coraz lepsza sieć magazynowo-aplikacyjna i przekonanie się producentów rolnych o jego zaletach.

Rolnicy mają już stosunkowo dobre rozeznanie odnośnie zasad stosowania roztworu saletrzano-mocznikowego pod uprawy rolnicze. Opracowanie to wychodzi naprzeciw ich postulatom i – obok danych dotyczących ogólnej charakterystyki RSM – zawiera podstawowe informacje o nawożeniu nim warzyw uprawianych w polu.

Stosowanie a plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej

Pszenica z uwagi na duże znaczenie w żywieniu człowieka oraz wysoki potencjał plonowania zajmuje jedną z największych powierzchni zasiewów roślin zbożowych na świecie. Ziarno pszenicy przeznacza się głównie na cele konsumpcyjne, w związku z tym otrzymany surowiec musi charakteryzować się odpowiednimi cechami jakościowym. System klasyfikacji ziarna pszenicy opiera się na parametrach ważnych dla technologów piekarnictwa oraz młynarzy. Zgodnie z tą klasyfikacją wydzielono 5 grup jakości ziarna pszenic (pszenica elitarna, pszenica jakościowa, pszenica chlebowa, pszenica na ciastka oraz paszowa). Trzy pierwsze są to grupy odmian o najlepszych parametrach technologicznych, które używane są przez przemysł piekarski do wypieku pieczywa lub jako polepszacze mąki. Klasyfikację przeprowadza się na podstawie rzeczywistych wartości wyróżników jakościowych, takich jak: liczba opadania, zawartość białka, wskaźnik sedymentacji, wodochłonność mąki, rozmiękczenie ciasta, energia ciasta, objętość chleba, wydajność mąki.

Zapotrzebowanie na ziarno pszenicy konsumpcyjnej w Polsce określa się na 4,3 mln ton rocznie. Jednak ziarno o dobrej jakości skupowane jest w ilości około 3,5 mln ton. Uzyskanie zatem ziarna o wysokich parametrach jakościowych jest pożądane dla zapewnienia potrzeb krajowych. Również obiektem handlu zagranicznego jest głównie ziarno „jakościowe”. Aby rolnicy mogli oferować ziarno o określonych parametrach jakości porównywalnych lub konkurencyjnych w stosunku do ziarna pochodzenia zagranicznego muszą stosować ściśle technologie produkcji ukierunkowane na uzyskanie surowca charakteryzującego się wysoką jakością.

Wartość technologiczna ziarna pszenicy w największym stopniu uwarunkowana jest genetycznie, zależy zatem od odmiany. Tym niemniej istotne znaczenie modyfikujące mają warunki siedliskowe i agrotechniczne. Wśród czynników ekologicznych największy wpływ na jakość ziarna pszenicy wywiera klimat, a zwłaszcza trzy jego elementy: temperatura, opady i usłonecznienie. Dla gromadzenia się białka w ziarnie i kształtowania korzystnych właściwości wypiekowych pożądana jest mała ilość opadów oraz wysoka temperatura i duże nasłonecznienie w okresie od kłoszenia do dojrzałości woskowej pszenicy.