Saletra amonowa – N 34% (nawóz mineralny)

Saletra amonowa jest nawozem uniwersalnym. Stosowana jest pod prawie wszystkie uprawy i na wszystkich rodzajach gleb. Nadaje się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Przy nawożeniu pogłównym na glebach zasadowych pożądane jest przykrycie nawozu glebą w celu uniknięcia straty azotu. Nie zaleca się stosowania w okresie jesiennym w dawkach przekraczających jesienne potrzeby roślin ze względu na duże straty azotu związane z wymywaniem formy azotanowej z gleby. Nadmierny rozwój części wegetatywnych rośliny przed okresem zimowym jest także czynnikiem negatywnym.

Saletra amonowa występuje w postaci granulowanej. Jest ona produktem bardzo higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie i mocno reaktywnym chemicznie. Należy ją przechowywać w pomieszczeniach magazynowych, wykluczających przedostanie się opadów atmosferycznych i wód gruntowych. Produkt ten należy również chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przegrzaniem (powyżej 30°C) oraz zanieczyszczeniem. W bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą znajdować się związki chemiczne i materiały reagujące z saletrą lub łatwopalne np. środki ochrony roślin, wapno, cement, kwasy, węgiel, drewno, trociny, materiały pędne, smary, słoma. Saletry nie wolno składować obok innych (niż saletrzane) nawozów. Transportuje się ją wyłącznie krytymi środkami transportu.

Dostępna w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.

Zalecane dawki nawozu.
Poszczególne gatunki roślin charakteryzują się różnym zapotrzebowaniem na azot. Przy ustalaniu zapotrzebowania trzeba uwzględnić odczyn gleby, przedplon, dobór roślin, ilość opadów, program ochrony chemicznej oraz przeznaczenie plonu użytkowego. Podane poniżej dawki saletry amonowej są dawkami uśrednionymi i przy końcowej decyzji odnośnie dawki azotu należy uwzględnić lokalne warunki stosowania.

 

Roślina kg/ha
pszenica 200 – 380
rzepak ozimy 410 – 590
rzepak jary 180 – 350
pszenżyto ozime 200 – 350
żyto ozime 180 – 260
ziemniaki 180 – 350
burak cukrowy i pastewny 380 – 530
trawy 500 – 680

 

Środki ostrożności
Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i przechowywany zgodnie z w/w zasadami nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.

Uwaga !
Saletra amonowa wykazuje właściwości samozapłonu (termicznego lub chemicznego). W trakcie spalania wydzielane są toksyczne gazy. W przypadku przegrzania i/lub wymieszania saletry z innymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.